زندگینامه ها

زندگینامه ها

ایجاد ارتباط با اساتید و کارمندان دانشگاه جهت انجام مصاحبه، حفظ و نگهداری، آماده سازی و اشاعه مصاحبه ها با رعایت شرایط تعیین شده از سوی مصاحبه شونده از طریق پرتال کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و موزه