ارزشیابی پژوهشگران

پروفایلها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
ORCID دانلود (933.5k)
آشنایی با نحوه ایجاد پروفایل در reserchgate دانلود (1,739.4k)

تولیدات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
معرفی اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز با تعداد ستنادات بالاتر از 200 در پایگاه Google Scholar دانلود (300.4k)
اعضا هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تولیدات بالاتر از 5 رکورد در پایگاه Web og science (2015) دانلود (116.3k)
اعضا هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تولیدات بالاتر از 5 رکورد در پایگاه Web og science (2016) دانلود (211.0k)