علم سنجی یکی از متداول ترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی و مدیریت پژوهش است. بررسی کمی تولیدات علمی، سیاستگزاری علمی، ارتباطات علمی دانش پژوهان و ترسیم نقشه علم، برخی از موضوعات این حوزه اند. در علم سنجی، ارتباطات علمی و شیوه های تولید، اشاعه و بهره گیری از اطلاعات علمی به روش غیر مستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آنها ارزیابی می شود. نمایه های استنادی معتبر بین المللی همچونGoogle Scholar،Scopus ، ISI و ISC از ابزارهای علم سنجی محسوب می شوند. در این راستا واحد علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کرد. این واحد بر آن است تا با رصد مستمر وضعیت کمی و کیفی تولیدات علمی دانشگاه و طراحی و ارائه برنامه های لازم در راستای ارتقاء تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه در سطح ملی گام بردارد.