تماس با ما


آدرس کتابخانه:


  اهواز- بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز ـ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - کدپستی: 6135783151

 
 
تلفن               33332060 - 061


تلفن- نمابر         33360244- 061

 
 
 ایمیل کتابخانه:
it.centlib@scu.ac.ir
 
instagrams

 

نام و نام خانوادگی

عنوان سازمانی

محل کار

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره فکس

پست الکترونیکی

محمد استاد چینی گر

کتابدار

میز امانت

۵۰۰۹

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

Chinigar.m@scu.ac.ir

صبریه حسینی

مسئول دبیرخانه

دبیرخانه

۵۰۰۴

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

hosseini.s@scu.ac.ir

ندا حمدپور

کارشناس مسئول روابط بین الملل

بخش تامین مدرک

۵۰۱۱

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

Hamdpour.n@scu.ac.ir

معصومه خداوردی

کتابدار

بخش ثبت و سفارشات

۵۰۰۹

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

khodaverdi.m@scu.ac.ir

عبدالساده دلف لویمی

کتابدار

میز امانت

۵۰۱۰

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

delflovemi.a@scu.ac.ir

زهرا زمان

کتابدار

بخش اسناد و مدارک

۵۰۳۴

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

zaman.z@scu.ac.ir

معصومه سیاحی

کتابدار

بخش سازماندهی و فهرست نویسی

۵۰۰۹

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

sayahi.m@scu.ac.ir

مریم سبحانی نسب

کتابدار

بخش پایان نامه ها

۵۰۱۵

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

sobhani.m@scu.ac.ir

 

           

مهدی شریفی

منشی رئیس

مدیریت

۵۰۰۰۳
۵۰۰۰

۳۳۳۳۲۰۶۶

۳۳۳۸۰۴۳

sharifi.m@scu.ac.ir

حسن شریفی

خدمات

خدمات

۵۰۰۹

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

 

ابراهیم عبیداوی

کتابدار

میز امانت

۵۰۱۰

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

Obeydavi.e@scu.ac.ir

حجت الله عسکری

کتابدار

بخش مرجع

۵۰۱۳

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

Askari.h@scu.ac.ir

مهناز کمایی

کتابدار

بخش پایگاههای اطلاعاتی، علم سنجی و مجلات دانشگاه

۵۰۱۴

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

kamaei.m@scu.ac.ir

عبدالنبی لویمی

کتابدار

خدمات عمومی

۵۰۱۰

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

 

زهرا محمدیان

کتابدار

بخش پرتال کتابخانه

۵۰۳۵

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

mohamadiyan.z@scu.ac.ir

حسین مزرعه

خدمات

خدمات

۵۰۱۵

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

 

علی مشعلی

خدمات

خدمات

۵۰۰۳

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

aaemamashali@gmail.com

سارا نورایی

کتابدار

بخش ثبت و سفارشات

۵۰۰۸

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

noraei.s@scu.ac.ir

فروزان هلبی

کتابدار

میز امانت

۵۰۰۹

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

f.helbi@yahoo.com

ملک رضوان واعظی

کتابدار

بخش آموزش

۵۰۱۲

۳۳۳۶۰۲۴۴

۳۳۳۸۰۴۳

Vaezi.r@scu.ac.ir