یادها و خاطره ها

*

عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده کشاورزی  برای دانلود خاطرات دوران...
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی علوم آب  برای دانلود خاطرات دوران خدمت...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده مهندسی علوم آب   برای دانلود خاطرات دوران خدمت...
کارمند دانشگاه شهید چمران دانشکده ادبیات و علوم انسانی  برای دانلود خاطرات دوران تحصیل در...
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران دانشکده مهندسی برای دانلود  خاطرات تأسیس...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران  دانشکده علوم    برای دانلود خاطرات دوران...
استاد علوم اسلامی  دانشگاه جرج واشنگتن  برای دانلود خاطرات تأسیس دانشگاه از دکتر...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده ادبیات و علوم انسانی برای دانلود خاطرات دوران خدمت...
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای دانلود خاطرات...
کارمند دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم برای دانلود خاطرات دوران خدمت در دانشگاه از صفی الله...
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران دانشکده مهندسی برای دانلود خاطرات دوران خدمت در...
عضو هیأت علمی بازنشسته  دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برای دالنود...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برای  دانلود...
کارمند بازنشسته دانشگاه شهید چمران تأسیسات برای دانلو فایل خاطرات دوران خدمت در دانشگاه از...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی خاطرات دوران تحصیل در دانشگاه:...
کارمند بازنشسته دانشگاه شهید چمران دبیرخانه کل برای دانلود فایل خاطرات دوران خدمت در دانشگاه...
کارمند بازنشسته دانشگاه شهید چمران اداره کارگزینی برای دانلود فایل خاطرات دوران خدمت در...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر برای دانلود فایل پیشینه...
د کتر لاله فتاحی (گردآورنده) عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی   برای دانلود فایل ...
کارمند دانشگاه شهید چمران  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در بیان ارزشمندی تصاویر و مستندات...
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران   برای دانلود خاطرات تأسیس دانشگاه کشاورزی و...
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تهران    شرح کوتاه تأسیس شاخه خلیج...
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران  دانشکده کشاورزی برای دانلود فایل زندگینامه و...
آنها که بر صندلی ریاست دانشگاه شهید چمران اهواز تکیه زدند برای دانلود فایل اینجا کلیک نمایید. ...
نخستین رئیس دانشگاه پس از انقلاب اسلامی   زندگینامه و خاطرات دانشگاه، جنگ و جراحی دکتر...
دوازدهمین رییس دانشگاه در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۷۲ دانشکده مهندسی   برای دانلود...
دانش‌آموخته دانشکده کشاورزی (آبیاری) برای دانلود خاطرات اینجا کلیک نمایید
دانش‌آموخته دانشکده کشاورزی (گیاهپزشکی) برای دانلود خاطره اینجا کلیک کنید
مهندسن پروین نخعی-دانش‌آموخته دانشکده کشاورزی برای دانلود اینجا کلیک کنید
مهین‌دخت پروین- دانش‌آموخته دانشکده کشاورزی برای دانلود خاطرات اینجا کلیک کنید
بوم شناس و تسهیل‌گر مدرسه طبیعت دانش‌آموخته دانشکده کشاورزی 1345-1349
روز و روزگاری در مسجد (قدیم) دانشگاه کانون مبارزات و کتابخوانی دانشجویان، خاطرات دکتر رحیم...