.

ارزشیابی دانشگاه و مراکز وابسته

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تولیدات علمی دانشگاه های کشور در پایگاه استنادی scopus دانلود (455.5k)
نمودار تولیدات علمی دانشگاه های کشور در پایگاه استنادی web of science دانلود (923.0k)
وضعیت دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه استنادی Scopus دانلود (276.4k)