.

کلیه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز که عضو کتابخانه شده‌اند می توانند از خدمات کتابخانه بهره گیری نمایند.