مصاحبه ها

مصاحبه ها

از آنجایی که یکی از رسالت‌های بخش اسناد و مدارک کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و موزه دانشگاه شهید چمران اهواز جمع‌آوری مستنداتی است که هویت، پیشینه و تاریخچه دانشگاه را شامل می‌شود، از این رو جهت پربار شدن این رسالت، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در بخش اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1394 انجام  شده است. هدف از راه‌اندازی این بخش، مستند کردن منابع شفاهی در دانشگاه می‌باشد. مهم‌ترین فعالیت‌های این بخش عبارتند از: شناسایی شخصیت‌های مهم و کارساز علمی، فرهنگی، سیاسی و هنری در دانشگاه و ایجاد ارتباط با آنها جهت انجام مصاحبه، حفظ، نگهداری، آماده‌سازی و اشاعه مصاحبه‌ها از طریق تصویر، صدا یا پیاده‌سازی متن جهت امکان دسترسی پژوهشگران با رعایت شرایط تعیین شده از سوی مصاحبه شونده در پرتال کتابخانه می‌باشد. محور مصاحبه‌های تاریخ شفاهی زندگی‌نامه و تجربه‌های مهم و اهم فعالیت‌های شخصیت‌های مؤثر در دانشگاه است.