مصاحبه ها

مصاحبه ها

از آنجایی که یکی از رسالت‌های بخش اسناد و مدارک کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و موزه دانشگاه شهید چمران اهواز جمع‌آوری مستنداتی است که هویت، پیشینه و تاریخچه دانشگاه را شامل می‌شود، از این رو جهت پربار شدن این رسالت، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در بخش اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1394 انجام  شده است. هدف از راه‌اندازی این بخش، مستند کردن منابع شفاهی در دانشگاه می‌باشد. مهم‌ترین فعالیت‌های این بخش عبارتند از: شناسایی شخصیت‌های مهم و کارساز علمی، فرهنگی، سیاسی و هنری در دانشگاه و ایجاد ارتباط با آنها جهت انجام مصاحبه، حفظ، نگهداری، آماده‌سازی و اشاعه مصاحبه‌ها از طریق تصویر، صدا یا پیاده‌سازی متن جهت امکان دسترسی پژوهشگران با رعایت شرایط تعیین شده از سوی مصاحبه شونده در پرتال کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و موزه می‌باشد. محور مصاحبه‌های تاریخ شفاهی زندگی‌نامه و تجربه‌های مهم و اهم فعالیت‌های شخصیت‌های مؤثر در دانشگاه است.