ثبت تجربه

 تجربه، جوهر یادگیری سازمانی است که از موفقیت‌ها و شکست‌ها بدست آ‌ید و مستندسازی تجارب، یکی از روش‌های اساسی توسعه و انتقال دانش محسوب می‌شود. 

 
امید است با استقرار نظام علمی مستندسازی تجارب خدمتی کارکنان دانشگاه، نویدبخش ایجاد چارچوبی جهت بهره‌گیری از دانش بومی کارکنان و مدیران و نهادینه‌ سازی مدیریت دانش باشیم. 
 
بعضی از اهداف مستندسازی تجارب
- حفظ دارایی های فکری و سرمایه های مهم یعنی تجربیات 
- تلفیق بهینه متون کلاسیک آموزش مدیریت با شرایط بومی و ایجاد هم افزایی
- انتشار متون مدیریت علمی بومی
- ایجاد ابزارهایی برای کمک به بهبود سیستم ارتقاء و انتصاب مدیران و کارکنان
- ایجاد چارچوبی برای مبادله دانش بومی مدیریت
- کاهش هزینه‌ها به علت کاهش راهکارهای مبتنی بر آزمون و خطا
- ایجاد زمینه‌ای برای افزایش خلاقیت و نوآوری