...
پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های...
پایگاه اطلاعاتی کتاب های...
پایگاه اطلاعاتی کتاب های...
پایگاه اطلاعاتی کتاب های فارسی...
  پایگاه های اطلاعاتی مرکز...

 

مسئول شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

زهرا محمدیان

کارشناس ارشد 

تفن:

۳۳۳۳۲۰۶۰

داخلی: 5035

:ایمیل

mohamadiyan.z@scu.ac.ir

 

پذیرای سوالات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند و سازنده شما هستیم