.

قوانین و مقررات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه استفاده از منابع چاپی در کتابخانه های دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (480.6k)
آئین نامه بخش اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (435.1k)
آیین نامه ثبت و سفارشات کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (189.9k)
آیین نامه بخش سازماندهی و فهرست نویسی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (335.7k)
آیین نامه بخش تامین مدرک کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (235.2k)
آیین نامه بخش آموزش کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (242.8k)
آیین نامه بخش امانت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (122.4k)