یاد یاران

*

یاد یاران هر کجا باشد خوش است

 دل بدون یاد یاران ناخوشست.

ما فدای خاک پای دوستیم

زندگی بی یاد دوستان کی خوشست