از آنجایی که یکی از رسالت‌های بخش اسناد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز جمع‌آوری مستنداتی است که هویت، پیشینه و تاریخ دانشگاه را شامل می‌شود، از این رو جهت پربار شدن این رسالت ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در بخش اسناد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از دی ماه سال ۱۳۹۴می‌شود. هدف از راه‌اندازی این بخش مستند کردن منابع شفاهی در دانشگاه می‌باشد. مهمترین فعالیت‌های این بخش عبارتند از: شناسایی شخصیتهای مهم و کارساز علمی، فرهنگی، سیاسی، هنری در دانشگاه و ایجاد ارتباط با آنها جهت انجام مصاحبه، حفظ، نگهداری، آماده‌سازی و اشاعه مصاحبه‌ها از طریق تصویر، صدا یا پیاده‌سازی متن جهت امکان دسترسی پژوهشگران با رعایت شرایط تعیین شده از سوی مصاحبه شونده در پورتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد می‌باشد. محور مصاحبه‌های تاریخ شفاهی زندگی‌نامه و تجربه‌های مهم  و اهم فعالیت‌های شخصیت‌های مؤثر در دانشگاه است.