درباره

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز به منظور معرفی و آموزش خدمات و  همچنین به اشتراک گذاشتن دانش، اقدام به انتشار منابع مختلفی مانند راهنماها، بروشورها، تازه های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز می نماید.