گزارشات

گزارشات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مجلات Q1 سال ۲۰۱۷ پایگاه اسکوپوس براساس شاخص SJR دانلود (1,593.9k)
وضعیت ایران از لحاظ شاخص هرش (H)، تعداد مدارک،میزان استنادات و میزان استناد به ازای هر مدرک در حوزه علوم خاک بر اساس نظام رتبه بندی سایمگو (2015-1996) دانلود (26.1k)
لیست نشریات نمایه شده در حوزه مهندسی مکانیک در پایگاه استنادی اسکوپوس (2015) دانلود (8.0k)
مقایسه کشورهای ایران و ترکیه با یکدیگر و با خاورمیانه در زمینه تعداد تولیدات علمی، استنادات، همکاریهای بین­المللی و -Index در حوزه تجارت، مدیریت و بازرگانی دانلود (281.6k)
مقایسه کشورهای ایران و ترکیه با یکدیگر و با خاورمیانه در زمینه همکاریهای بین اللمللی ، H-index و میزان تولیدات علمی در حوزه بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی دانلود (183.1k)
رتبه بندی مجلات دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس شاخص ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دانلود (111.1k)
مجلات دانشگاه شهید چمران اهواز به تفکیک چارک( Quartile) در نظام سطح بندی ISC دانلود (116.4k)
رتبه ایران در میان 146 کشور در میزان استناد، طبق آخرین بررسی های Essential Science Indicators دانلود (151.9k)
جدیدترین گزارش از مقالات Highly cited دانشگاه شهید چمران اهواز (مقالات یک درصد برتر در حوزه موضوعی خود) دانلود (281.8k)