کارکنان کتابخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀتماس داخلی

پست الکترونیکی

 

 

بخش اداری

 

صبریه حسینی

کارشناس ارشد و مسئول دبیرخانه

۵۰۰۴

hosseini.s@scu.ac.ir

مهدی شریفی

مسئول دفتر

۵۰۰۳

sharifi.m@scu.ac.ir

عبدالنبی لویمی

مسئول خدمات عمومی

۵۰۲۵

loveymi.a@scu.ac.ir

         

سیدعلی مشعلی

خدمات

۵۰۰۳

----
         

حسن شریفی

خدمات

۵۰۰۳

----

         

 حسین مزرعه

خدمات

5003

----

 

ثبت و سفارشات

 

معصومه خداوردی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5008

khodaverdi.m@scu.ac.ir

         

سارا نورایی

کارشناس بخش

5008

noraei.s@scu.ac.ir

 

سازماندهی و فهرستنویسی

 

محمد استاد چینی گر

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5017

Chinigar.m@scu.ac.ir

         

معصومه سیاحی

کارشناس سازماندهی

5025

5024

sayahi.m@scu.ac.ir

 

امانت

 

فروزان هلبی

کتابدار (امانت 2)

5009

----
         

ابراهیم عبیداوی

کتابدار (امانت 1)

5010

Obeydavi.e@scu.ac.ir

         

عبدالساده دلف‌لویمی

کتابدار (امانت 1)

5010

delflovemi.a@scu.ac.ir

         

 

 

 

 

 

 

مرجع

 

حجت الله عسکری

کارشناس بخش

5013

Askari.h@scu.ac.ir

 

اسناد و مدارک

 

زهرا زمان

کارشناس و مسئول بخش

5034

zaman.z@scu.ac.ir

 

پایان نامه ها

 

مریم سبحانی نسب

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5015

sobhani.m@scu.ac.ir

 

پایگاههای اطلاعاتی، علم سنجی و مجلات دانشگاه

 

مهناز کمائی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5014

Kamaei.m@scu.ac.ir

 

تامین مدرک

 

ندا حمدپور

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5011

Hamdpour.n@scu.ac.ir

 

آموزش

 

ملک رضوان واعظی

کارشناس ارشد و مسئول بخش

5012

Vaezi.r@scu.ac.ir

 

علم سنجی

 

مهناز کمائی

کارشناس امور مطالعاتی علم سنجی

5014

Kamaei.m@scu.ac.ir

         

مریم سبحانی نسب

کارشناس امور جاری علم سنجی

5015

sobhani.m@scu.ac.ir

 

 

 

زهرا محمدیان

مسئول شاخه

5035

mohamadiyan.z@scu.ac.ir

 

 

 

 

 

 

پرتال کتابخانه

 

زهرا محمدیان

کارشناس ارشد مسئول سایت

5035

mohamadiyan.z@scu.ac.ir