اهداف و برنامه ها

 1.استفاده از تجربیات انسانی اساتید و پژوهشگران 
2. به اشتراک گذاشتن کتاب های خوانده شده در حوزه های موضوعی مختلف ادبی تاریخی ، هنری، مذهبی، روانشناسی و اجتماعی