خطوط جدید تلفن بخشهای مختلف کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد

خطوط جدید تلفن بخشهای مختلف کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد


خطوط جدید تلفن بخشهای مختلف کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد

قابل توجه کاربران گرامی:
 
خطوط جدید تلفن بخشهای مختلف کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد جهت ارتباط به شرح ذیل می باشد:
 
دفتر مدیریت کتابخانه : سرکار خانم صبریه حسینی و آقای مهدی شریفی
14-06133226600 و 06133330017 داخلی 9313 
تلفن مستقیم: 06133226366
بخش امانت 1 : آقای عبدالساده دلف لویمی و اقای ابراهیم عبیداوی 
14-06133226600 و 06133330017 داخلی 9316
بخش تامین مدرک و طرح امین : سرکار خانم ندا حمدپور 
14-06133226600و 061333300117داخلی 9315
تلفن مستقیم: 06133226368
بخش فهرست نویسی و پشتیبانی نرم افزار کتابخانه های دانشگاه  ( آذرسا) : آقای محمد استاد چینی گر
14-06133226600  و 06133330017 داخلی 9318
بخش پایان نامه ها: سرکارخانم مریم سبحانی نسب 
14-06133226600 و 06133330017 داخلی 9314
تلفن مستقیم: 06133226367 
بخش پایگاههای اطلاعاتی، علم سنجی و مجلات دانشگاه: سرکار خانم مهناز کمایی 
14- 06133226600 و 06133330017 داخلی 9317
تلفن مستقیم: 06133226779 
خطوط دیگر بخش های کتابخانه درصورت وصل شدن متعاقبا اطلاع رسانی خواهند شد.