برگزاری جلسه کافه کتاب با عنوان هفت گفتگو برای یک عمر زندگی با عشق

برگزاری جلسه کافه کتاب با عنوان هفت گفتگو برای یک عمر زندگی با عشق


برگزاری جلسه کافه کتاب با عنوان هفت گفتگو برای یک عمر زندگی با عشق

با شرح و بررسی کتاب: محکم در آغوشم بگیر