علم سنجی

علم سنجی


 

 

 

 

 

 

 

 

تعیین اعتبار و نوع نمایه مجلات داخلی و خارجی، بررسی مداوم مجلات علمی دانشگاه براساس شاخص های علم سنجی و همچنین بررسی وضعیت دانشگاه از نظر میزان تولیدات علمی در پایگاه های معتبر ملی و بین المللی.