داستان های پشت پرده: تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران. نویسنده: آرش آذرپناه

داستان های پشت پرده: تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران. نویسنده: آرش آذرپناه


داستان های پشت پرده: تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران. نویسنده: آرش آذرپناه

 

:  داستان های پشت پرده(تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران )
:  تمثیل ها
   آرش آذرپناه
:   نیماژ
:  ۱۳۹۷
:  ۳۸۰
 
 

درباره کتاب:

آرش آذرپناه، نویسنده و منتقد ادبی، گرچه تاکنون به نوشتن داستان‌های کوتاه، رمان و نقد داستان در مطبوعات شهرت داشته است، اما به‌واسطه‌ این‌که دانش‌آموخته‌ زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری است، در حیطه‌های دانشگاهی به‌عنوان پژوهشگر داستان کوتاه نیز شناخته می‌شود. کتاب داستان‌های پشت پرده نخستین کار تئوری او پس از چندین ارمان و مجموعه داستان است که به تاریخ داستان کوتاه تمثیلی در ایران می‌پردازد.

 در این کتاب خواننده علاوه بر این‌که با سیر تاریخی داستان کوتاه تمثیلی و اهداف آن در ایران آشنا می‌شود، از برخی مشهورترین داستان‌های کوتاه تاریخ داستان ما، تفسیرهایی را خواهد خواند که تاکنون با آن روبه‌رو نشده است. بدین‌سان اگرچه به نظر می‌رسد بخش نخست این کتاب بیشتر جنبه‌ی آکادمیک دارد و موردتوجه دانشجویان ادبیات است، اما نیمه‌ی دوم آن بی‌گمان نویسندگان داستان و علاقه‌مندان به داستان فارسی را جذب خواهد کرد. نگاه تمثیلی به بعضی از داستان‌های فارسی که احتمالا بارها خوانده‌ایم، زوایای جدیدی از این داستان‌ها را بر ما مکشوف می‌گرداند؛ زوایا و لایه‌هایی که بی‌گمان تاکنون این‌گونه دیده نشده‌اند. ازاین‌رو از بخش سوم به بعد، مفاهیم کتاب، احتمالا داستان نویسان جوان و خوانندگان جدی داستان را به‌شدت جذب و اقناع می‌نماید و علاوه بر آن‌که لذت خواندن یک کار پژوهشی منحصربه فرد را نصیب مخاطب می‌گرداند، او را از جذابیت روایی تحلیل داستان‌ها و تجلی شگفتی از کشف رمز جادوی داستان‌های چندلایه نیز برخوردار می‌سازد.

 
:  داستان های پشت پرده(تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران )
:  تمثیل ها
   آرش آذرپناه
:   نیماژ
:  ۱۳۹۷
:  ۳۸۰
 
 

درباره کتاب:

آرش آذرپناه، نویسنده و منتقد ادبی، گرچه تاکنون به نوشتن داستان‌های کوتاه، رمان و نقد داستان در مطبوعات شهرت داشته است، اما به‌واسطه‌ این‌که دانش‌آموخته‌ زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری است، در حیطه‌های دانشگاهی به‌عنوان پژوهشگر داستان کوتاه نیز شناخته می‌شود. کتاب داستان‌های پشت پرده نخستین کار تئوری او پس از چندین ارمان و مجموعه داستان است که به تاریخ داستان کوتاه تمثیلی در ایران می‌پردازد.

 در این کتاب خواننده علاوه بر این‌که با سیر تاریخی داستان کوتاه تمثیلی و اهداف آن در ایران آشنا می‌شود، از برخی مشهورترین داستان‌های کوتاه تاریخ داستان ما، تفسیرهایی را خواهد خواند که تاکنون با آن روبه‌رو نشده است. بدین‌سان اگرچه به نظر می‌رسد بخش نخست این کتاب بیشتر جنبه‌ی آکادمیک دارد و موردتوجه دانشجویان ادبیات است، اما نیمه‌ی دوم آن بی‌گمان نویسندگان داستان و علاقه‌مندان به داستان فارسی را جذب خواهد کرد. نگاه تمثیلی به بعضی از داستان‌های فارسی که احتمالا بارها خوانده‌ایم، زوایای جدیدی از این داستان‌ها را بر ما مکشوف می‌گرداند؛ زوایا و لایه‌هایی که بی‌گمان تاکنون این‌گونه دیده نشده‌اند. ازاین‌رو از بخش سوم به بعد، مفاهیم کتاب، احتمالا داستان نویسان جوان و خوانندگان جدی داستان را به‌شدت جذب و اقناع می‌نماید و علاوه بر آن‌که لذت خواندن یک کار پژوهشی منحصربه فرد را نصیب مخاطب می‌گرداند، او را از جذابیت روایی تحلیل داستان‌ها و تجلی شگفتی از کشف رمز جادوی داستان‌های چندلایه نیز برخوردار می‌سازد.

 
 
:  داستان های پشت پرده(تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران )
:  تمثیل ها
   آرش آذرپناه
:   نیماژ
:  ۱۳۹۷
:  ۳۸۰
 
 

درباره کتاب:

آرش آذرپناه، نویسنده و منتقد ادبی، گرچه تاکنون به نوشتن داستان‌های کوتاه، رمان و نقد داستان در مطبوعات شهرت داشته است، اما به‌واسطه‌ این‌که دانش‌آموخته‌ زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری است، در حیطه‌های دانشگاهی به‌عنوان پژوهشگر داستان کوتاه نیز شناخته می‌شود. کتاب داستان‌های پشت پرده نخستین کار تئوری او پس از چندین ارمان و مجموعه داستان است که به تاریخ داستان کوتاه تمثیلی در ایران می‌پردازد.

 در این کتاب خواننده علاوه بر این‌که با سیر تاریخی داستان کوتاه تمثیلی و اهداف آن در ایران آشنا می‌شود، از برخی مشهورترین داستان‌های کوتاه تاریخ داستان ما، تفسیرهایی را خواهد خواند که تاکنون با آن روبه‌رو نشده است. بدین‌سان اگرچه به نظر می‌رسد بخش نخست این کتاب بیشتر جنبه‌ی آکادمیک دارد و موردتوجه دانشجویان ادبیات است، اما نیمه‌ی دوم آن بی‌گمان نویسندگان داستان و علاقه‌مندان به داستان فارسی را جذب خواهد کرد. نگاه تمثیلی به بعضی از داستان‌های فارسی که احتمالا بارها خوانده‌ایم، زوایای جدیدی از این داستان‌ها را بر ما مکشوف می‌گرداند؛ زوایا و لایه‌هایی که بی‌گمان تاکنون این‌گونه دیده نشده‌اند. ازاین‌رو از بخش سوم به بعد، مفاهیم کتاب، احتمالا داستان نویسان جوان و خوانندگان جدی داستان را به‌شدت جذب و اقناع می‌نماید و علاوه بر آن‌که لذت خواندن یک کار پژوهشی منحصربه فرد را نصیب مخاطب می‌گرداند، او را از جذابیت روایی تحلیل داستان‌ها و تجلی شگفتی از کشف رمز جادوی داستان‌های چندلایه نیز برخوردار می‌سازد.

 
:  داستان های پشت پرده(تمثیل در داستان کوتاه معاصر ایران )
:  تمثیل ها
   آرش آذرپناه
:   نیماژ
:  ۱۳۹۷
:  ۳۸۰
 
 

درباره کتاب:

آرش آذرپناه، نویسنده و منتقد ادبی، گرچه تاکنون به نوشتن داستان‌های کوتاه، رمان و نقد داستان در مطبوعات شهرت داشته است، اما به‌واسطه‌ این‌که دانش‌آموخته‌ زبان و ادبیات فارسی در مقطع دکتری است، در حیطه‌های دانشگاهی به‌عنوان پژوهشگر داستان کوتاه نیز شناخته می‌شود. کتاب داستان‌های پشت پرده نخستین کار تئوری او پس از چندین ارمان و مجموعه داستان است که به تاریخ داستان کوتاه تمثیلی در ایران می‌پردازد.

 در این کتاب خواننده علاوه بر این‌که با سیر تاریخی داستان کوتاه تمثیلی و اهداف آن در ایران آشنا می‌شود، از برخی مشهورترین داستان‌های کوتاه تاریخ داستان ما، تفسیرهایی را خواهد خواند که تاکنون با آن روبه‌رو نشده است. بدین‌سان اگرچه به نظر می‌رسد بخش نخست این کتاب بیشتر جنبه‌ی آکادمیک دارد و موردتوجه دانشجویان ادبیات است، اما نیمه‌ی دوم آن بی‌گمان نویسندگان داستان و علاقه‌مندان به داستان فارسی را جذب خواهد کرد. نگاه تمثیلی به بعضی از داستان‌های فارسی که احتمالا بارها خوانده‌ایم، زوایای جدیدی از این داستان‌ها را بر ما مکشوف می‌گرداند؛ زوایا و لایه‌هایی که بی‌گمان تاکنون این‌گونه دیده نشده‌اند. ازاین‌رو از بخش سوم به بعد، مفاهیم کتاب، احتمالا داستان نویسان جوان و خوانندگان جدی داستان را به‌شدت جذب و اقناع می‌نماید و علاوه بر آن‌که لذت خواندن یک کار پژوهشی منحصربه فرد را نصیب مخاطب می‌گرداند، او را از جذابیت روایی تحلیل داستان‌ها و تجلی شگفتی از کشف رمز جادوی داستان‌های چندلایه نیز برخوردار می‌سازد.