به مناسبت دومین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز. 30 آبانماه 1398

به مناسبت دومین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز. 30 آبانماه 1398


به مناسبت دومین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز. 30 آبانماه 1398