آیین تقدیر از رئیس پیشین و معرفی رئیس جدید کتابخانه دانشگاه برگزار شد

آیین تقدیر از رئیس پیشین و معرفی رئیس جدید کتابخانه دانشگاه برگزار شد


آیین تقدیر از رئیس پیشین و معرفی رئیس جدید کتابخانه دانشگاه برگزار شد

 
 در این جلسه از زحمات خانم دکتر شهناز خادمی زاده رئیس پیشین کتابخانه مرکزی در مدت تصدی مسئولیت این مدیریت تقدیر به عمل آمد.
در ابتدای آقای دکتر حقیقی به بیان مسائل و مشکلات مربوط به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه پرداخته و از زحمات رئیس سابق کتابخانه تشکر نمودند. 
در ادمه جلسه خانم دکتر خادمی زاده به ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه و فعالیت هایی که در زمان تصدی ایشان انجام شده بود پرداخته و از کارشناسان این مدیریت تقدیر نمودند. 
در پایان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن اهدای لوح سپاس به خانم دکتر خادمی زاده برای آقای دکتر نامداری رئیس جدید کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آرزوی توفیق نمودند.