اولین کمیته علم سنجی با ساختار و ابین نامه جدید دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد با حضور اعضای کمیته علم سنجی تشکیل گردید.

اولین کمیته علم سنجی با ساختار و ابین نامه جدید دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد با حضور اعضای کمیته علم سنجی تشکیل گردید.


اولین کمیته علم سنجی با ساختار و ابین نامه جدید دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد با حضور اعضای کمیته علم سنجی تشکیل گردید.

 
اولین کمیته علم سنجی با ساختار و ابین نامه جدید دانشگاه شهید چمران اهواز در کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد با حضور اعضای کمیته علم سنجی تشکیل گردید. در ابتدای جلسه دکتر حقیقی، معاون  پژوهشی و رئیس کمیته علم سنجی، به بیان اهداف و رسالت کمیته علم‌سنجی پرداختند. ایشان اظهار داشتند در حال حاضر بیشترین دغدغه دانشگاه و دانشگاهیان رتبه دانشگاه شهید چمران اهواز در سطح ملی و بین المللی است که باید در جهت بهبود آن تلاش کنیم. بنابراین تمرکز این کمیته باید بر شناسایی شاخص های رتبه بندی دانشگاهها و برنامه ریزی در جهت هماهنگی برای همسو شدن با رتبه بندی های ملی و بین المللی باشد. دکتر نامداری رئیس  کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد و دبیر کمیته علم سنجی در این خصوص فرمودند که یکی از وظایف کمیته علم سنجی، سیاستگذاری و ارائه راه حل هایی برای معرفی پژوهشگران برتر جهت تشویق اعضاء هیات علمی است که با توجه به تنوع رشته ها در  دانشگاه شهید چمران اهواز، باید در این خصوص،  ماهیت رشته های مختلف را نیز از نظر تولیدات علمی در نظر داشته باشیم.  همچنین قرار شد که این کمیته کار کمیته علمی هفته پژوهش را نیز بر عهده داشته باشد. این جلسه چهارشنبه مورخ 25/10/1398 ساعت 14 برگزار گردید.