آمادگی کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه برای ارائه خدمات حضوری

آمادگی کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه برای ارائه خدمات حضوری


آمادگی کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه برای ارائه خدمات حضوری

رئیس کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با توجه به اعلام
آمادگی کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه برای ارائه خدمات حضوری در فروردین ماه 1401، از ابتدای سال تعداد 2170 جلد کتاب به امانت رفته و 890 جلد کتاب نیز تمدید شده است. همچنین استفاده کنندگان از کتابخانه 2091 جلد کتاب را به کتابخانه بازگشت داده اند.
وی افزود مدیریت و پرسنل کتابخانه مرکزی از دانشجویان و اعضاء هیات علمی  برای استفاده از خدمات کتابخانه ای دعوت می نمایند.
شما می توانید برای اطلاع از خدمات و امکانات کتابخانه مرکزی به پرتال کتابخانه با آدرس https://lib.scu.ac.ir/ مراجعه نمایید