ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه از سوی پژوهشگاه علوم، فناوری و اطلاعات ایران

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه از سوی پژوهشگاه علوم، فناوری و اطلاعات ایران


ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه از سوی پژوهشگاه علوم، فناوری و اطلاعات ایران

 

 

 

دکتر رستمی خبر داد:

ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با هدف سنجش و بهبود عملکرد آنان انجام می شود.

 

رئیس کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت:  ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با هدف سنجش و بهبود عملکرد آنان، یکی از رسالت های مهم کتابخانه های دانشگاهی       می باشد.

کوهی رستمی با اشاره به اهمیت و ضرورت ارزیابی کیفیت کتابخانه ها،  بیان کرد: ارزیابی، دارای کارکردی دو سویه است و هم کتابخانه ها را با دیدگاه کاربران آشنا می کند تا بر پایه ی آن بتوانند خدمات خود را بهبود بخشند و هم اطلاعاتی را از وضعیت روز کتابخانه ها و روند آن در سال های گوناگون برای سیاست گذاران فراهم سازد تا در سیاست کذاری به کار برند.

وی افزود: انجام بهتر ارزیابی کیفیت کتابخانه ها، با گردآوری دیدگاه کاربران هر کتابخانه امکان پذیر       می باشد.

رئیس کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز، عنوان کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک) که متولی این امرمی باشد، با ایجاد لینک اختصاصی جهت کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، نظرات دریافتی را گرد آوری و سپس ارزیابی نهایی را انجام خواهد داد.

همچنین وی افزود: از طریق لینک زیر اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در تمامی مقاطع نظرات خود را می توانند ثبت کنند.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/lib-dshcha-1401