کارشناس مسئول سایت

 

پرتال کتابخانه

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی ایمیل

زهرا محمدیان

کارشناس مسئول سایت

  33330010-19

۵۰۳۵

mohamadiyan.z@scu.ac.ir