با توجه به افزایش روز افزون منابع الکترونیکی و گرایش کاربران به استفاده از این نوع منابع، بخش پایگاههای اطلاعاتی با هدف اشاعه اطلاعات و دسترسی محققین و پژوهشگران به این منابع ایجاد شده است.