مسئول دفتر

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

پست الکترونیکی 

مهدی شریفی

مسئول دفتر 5003 داخلی sharifi.m@scu.ac.ir