رؤسای پیشین

 

 

 

 

دکتر حشمت الله خرم زاده

 

 

آغاز تصدی: ۱۳۵۴

پایان تصدی: ۱۳۵۷

ایمیل: hkk@colmex.mx

 

دکتر محمد حسین دیانی

 

 

آغاز تصدی: ۱۳۵۸

پایان تصدی: ۱۳۶۵

ایمیل: Daneshvarz۸۵@gmail.com

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: ۱۳۶۵

پایان تصدی: ۱۳۶۸

ایمیل: farajpahlou@scu.ac.ir

دکتر عبدالرحمن راسخ

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

گروه آموزشی: آمار

آغاز تصدی: ۱۳۶۸

پایان تصدی: ۱۳۷۱

ایمیل: Rasekh_a@scu.ac.ir

دکتر عبدالرضا نواح

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی: علوم اجتماعی

آغاز تصدی:۱۳۷۱

پایان تصدی:۱۳۷۳

ایمیل: navah-a@scu.ac.ir

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

             

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی 

آغاز تصدی: ۱۳۷۳

پایان تصدی: بهمن ماه ۱۳۸۰

ایمیل: farajpahlou@scu.ac.ir

دکتر زاهد بیگدلی

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: بهمن ماه ۱۳۸۰

پایان تصدی: دی ماه ۱۳۸۱

ایمیل: zahed.bigdeli@scu.ac.ir

دکتر فریده عصاره

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی 

آغاز تصدی: دی ماه ۱۳۸۱

پایان تصدی: مهر ماه ۱۳۸۵

ایمیل: F.OSAREH@scu.ac.ir

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی 

آغاز تصدی: مهر ۱۳۸۵

پایان تصدی: تیر ماه ۱۳۸۹

ایمیل: farajpahlou@scu.ac.ir

محمد حسین عظیمی

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: تیر ماه ۱۳۸۹

پایان تصدی: خرداد ماه۱۳۹۰

ایمیل: azimih@scu.ac.ir
 

دکتر غلامرضا حیدری

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: خرداد ماه ۱۳۹۰

پایان تصدی: خرداد ماه ۱۳۹۳

ایمیل: g.heidari@scu.ac.ir

دکتر زاهد  بیگدلی

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: خرداد ماه ۱۳۹۳

پایان تصدی: تیر ماه ۱۳۹۴

ایمیل: zahed.bigdeli@scu.ac.ir

دکتر شهناز خادمی زاده

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: خرداد ماه ۱۳۹4

پایان تصدی: تیر ماه ۱۳۹8

ایمیل: s.khademi@scu.ac.ir

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

گروه آموزشی: ریاضی

آغاز تصدی: تیر ماه ۱۳۹8

پایان تصدی: مهرماه ۱۳۹9

ایمیل: namdari@scu.ac.ir