راهنماها

راهنمای استفاده از VPN

اسناد
عنوان توضیح دانلود
In-Dialer جهت اتصال از داخل دانشگاه دانلود (1.9k)
Out-Dialer جهت اتصال از خارج دانشگاه دانلود (1.9k)
راهنمای اتصال VPN دانشگاه شهید چمران دانلود (1,279.7k)