رئیس فعلی

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : منصور کوهی رستمی

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی  علم اطلاعات و دانش شناسی

مرتبه علمی : استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 

محل تولد : شهرکرد

پست الکترونیکی : M.rostami@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 9341

 

تلفن مستقیم : 33226366 -061

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS)