مسئول دبیرخانه

 


 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

پست الکترونیکی 

صبریه حسینی

مسئول دبیرخانه 5003 داخلی

hosseini.s@scu.ac.ir