دبیرخانه

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

پست الکترونیکی 

صبریه حسینی

مسئول دبیرخانه ۵۰۰۳ داخلی hosseini.s@scu.ac.ir

مهدی شریفی

مسئول دفتر ۵۰۰۳ داخلی sharifi.m@scu.ac.ir