نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشات علم سنجی

گزارشات علم سنجی


گزارشات علم سنجی 

  جدیدترین گزارش از مقالات Highly cited دانشگاه شهید چمران اهواز (مقالات یک درصد برتر در حوزه موضوعی خود)
       
  لیست مقالات یک درصد برتر دانشگاه شهید چمران اهواز در سالهای مختلف   
 
       
  رتبه ایران در میان 146 کشور در میزان استناد، طبق آخرین بررسی های Essential Science Indicators
 
 
       
  وضعیت ایران از لحاظ شاخص هرش (H)، تعداد مدارک،میزان استنادات و میزان استناد به ازای هر مدرک در حوزه علوم کامپیوتر بر اساس نظام رتبه بندی سایمگو (2015-1996) 
 
       
  وضعیت ایران از لحاظ شاخص هرش (H)، تعداد مدارک،میزان استنادات و میزان استناد به ازای هر مدرک در حوزه علوم خاک بر اساس نظام رتبه بندی سایمگو (2015-1996)
 
 
       
  لیست نشریات نمایه شده در حوزه مهندسی مکانیک در پایگاه استنادی اسکوپوس (2015) 
 
       
  وضعیت ایران از لحاظ شاخص هرش (H)، تعداد مدارک،میزان استنادات و میزان استناد به ازای هر مدرک در حوزه ریاضی بر اساس نظام رتبه بندی سایمگو 
 
       
   مقایسه کشورهای ایران و ترکیه  با یکدیگر و با خاورمیانه در زمینه تعداد تولیدات علمی، استنادات، همکاریهای بین­المللی و -Index  در حوزه تجارت، مدیریت و بازرگانی
 
       
   مقایسه کشورهای ایران و ترکیه با یکدیگر و با خاورمیانه در زمینه همکاریهای بین اللمللی ، H-index و میزان تولیدات علمی در حوزه بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی    
       
   

مقایسه کشورهای ایران و ترکیه با یکدیگر و با خاورمیانه در زمینه همکاریهای بین المللی و H-INDEX در حوزه کشاورزی و علوم زیستی در سایماگو

   
       
 

رتبه بندی مجلات دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس شاخص ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )

   
       
   مجلات دانشگاه شهید چمران اهواز به تفکیک چارک( Quartile) در نظام سطح بندی ISC