کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و موزه

در سال ۱۳۵۴ کتابخانه مرکزی در طبقه‌ی دوم کتابخانه دانشکده علوم تأسیس شد. مرکز اسناد و آمار دانشگاه نیز در ۳۰ فروردین سال ۱۳۵۵ افتتاح گردید و همزمان با آن اولین بولتن مرکز اسناد و آمار شامل فهرست کامل اسناد موجود منتشر شد. این مرکز در نهایت در نظر داشت پاسخگوی نیاز تمام دانشجویان و محققانی باشد که در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران تحقیق می‌کردند.