کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند: کافه کتاب با بررسی کتاب از جیحون تا فرات

کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند: کافه کتاب با بررسی کتاب از جیحون تا فرات


کتابخانه مرکزی به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند: کافه کتاب با بررسی کتاب از جیحون تا فرات

معرفی مختصری از تاریخ ایران برای علاقه مندان به تاریخ پساباستان، هدف این کتاب این است که سبب افزایش علاقه به شناخت تمدنی گردد که زیربنای شناخت خاور نزدیک در طی قرون وسطی و زمان معاصر است
کتاب حاوی تصاویر زیادی از مهرها، تاجگذاری اردشیر، آتشکده، مجسمه ها و ... است.
کتاب در دو بخش تدوین شده است.
بخش اول: تاریخنگاری ساسانیان: نگاهی از مرکز، کنار و دور، مفهوم ایرانشهر در تاریخ اوراسیا، مفهوم ایران در اواخر عهد باستان
بخش دوم: تاریخ ساسانیان، تاریخ سیاسی، ساسانیان و شرق، ایدئولوژی، فرمانروایی و شکوه، اقتصاد و تجارت
مذهب، زبان و ادبیات
در انتهای کتاب نیز گاه شمار ایران پساباستان و کتابنامه چاپ شده است