کتابخانه مرکزی برگزار می کند:آشنایی با ابزار Journal finder انتشارات مشهور و معتبر بین المللی جهت انتخاب مجله به منظور ارسال مقاله ونحوه اعتبار سنجی مجلات(ویژه دانشجویان)

کتابخانه مرکزی برگزار می کند:آشنایی با ابزار Journal finder انتشارات مشهور و معتبر بین المللی جهت انتخاب مجله به منظور ارسال مقاله ونحوه اعتبار سنجی مجلات(ویژه دانشجویان)


کتابخانه مرکزی برگزار می کند:آشنایی با ابزار Journal finder انتشارات مشهور و معتبر بین المللی جهت انتخاب مجله به منظور ارسال مقاله ونحوه اعتبار سنجی مجلات(ویژه دانشجویان)