کارگاه آموزشی روش تحقیق و سواد اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

کارگاه آموزشی روش تحقیق و سواد اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی برگزار شد.


کارگاه آموزشی روش تحقیق و سواد اطلاعاتی در کتابخانه مرکزی برگزار شد.

کارگاه آموزشی روش تحقیق و سواد اطلاعاتی با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عرب در بخش مرجع کتابخانه، مرکز اسناد و اطلاع رسانی برگزار شد. همچنین کارگاه دیگری با همین عنوان برای دانشجویان رشته کارشناسی رشته علوم سیاسی برگزار گردید.
متقاضیان برگزاری کارگاه سواد اطلاعاتی به صورت گروهی برای دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه با شماره داخلی 5013 جناب آقای عسکری و یا 5012 سرکار خانم رضوان واعظی تماس حاصل نمایند.