نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاران علم سنجی

همکاران علم سنجی


 

نام و نام خانوادگی

مهناز کمایی

سمت

کارشناس امور مطالعاتی کمیته علم‌سنجی

 واحد محل خدمت

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

Kamaei.m@scu.ac.ir 3330010-19   داخلی 5014
 


 

نام و نام خانوادگی

مریم سبحانی

سمت

کارشناس امور جاری واحد علم سنجی

 واحد محل خدمت

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

m.sobhani60@gmail.com 33330010-19   داخلی5015