نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت فعلی

 

شهناز خادمی زاده 

 

 

عضو هیئت علمی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

محل تولد:خوزستان –اندیمشک

مرتبه علمی :استادیار

وضعیت استخدامی :پیمانی

تاریخ استخدام: 1393/5/4

پایه:۱

رزومه