نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم نظر سنجی کتابخانه مرکزی

فرم نظر سنجی کتابخانه مرکزی


فرم نظر سنجی کتابخانه مرکزی  

مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز سعی دارد با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای کارشناسان و صاحبنظران گرامی و کلیه اعضا و کاربران محترم کیفیت ارائه خدمات کتابخانه را ارتقاء بخشد . لذا،خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ما را از نظرات و آراءخویش بهره مند سازید.