نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عنوان: جلسه اول کافه کتاب

عنوان: جلسه اول کافه کتاب


عنوان: جلسه اول کافه کتاب

حصول اطمینان از درستی کار ساخت صفحات خانگی توسط کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از عوامل مهمی است که کتابخانه‌ها را در حرکت رو به جلو و مطمئن یاری می‌کند. در بررسی حاضر، ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحات خانگی وب‌سایت‌های ی وب‌سا