نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شناسایی و معرفی پرتولید ترین اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه Web of scince

شناسایی و معرفی پرتولید ترین اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه Web of scince


شناسایی و معرفی پرتولید ترین اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه Web of scince

دبیر کمیته علم سنجی شهید چمران اهواز، گفت:  از میان اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 13 نفر در سال 2015 و   19 نفر در سال 2016 در پایگاه Web of scince  تولیدات بالاتر از 5 مدرک داشته اند.
به گزارش روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دکتر خادمی زاده در این باره بیان کرد: در راستای افزایش رتبه دانشگاه، یکی از اهداف واحدهای علم سنجی در دانشگاه ها، تهیه  برونداد علمی پژوهشگران و بررسی وضعیت تولید علم در دانشگاه مربوطه  است که می‌تواند مبنای ارتقاء اعضای هیات علمی قرار ‌گیرد .
واحد علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز هم که زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در حال فعالیت می باشد ، در این راستا و با هدف  ارزیابی و سنجش عملکرد تحقیقاتی و آثار تولیدی نویسندگان دانشگاه اقدام به معرفی اعضا هیات علمی دانشگاه با تولیدات علمی بالاتر از 5 مدرک در پایگاه Web of science، که یکی از مهمترین پایگاههای استنادی بین المللی جهت رتبه بندی دانشگاهها می باشد، نموده است . 
وی ادامه داد: در سال 2015، نویسندگان پرتولید دانشگاه شهید چمران اهواز به ترتیب، دکتر علیرضا کیاست گروه آموزشی شیمی با 14 مدرک، دکتر ناهید پور رضا گروه آموزشی شیمی 11 مدرک، دکتر حمید گله داری گروه آموزشی ژنتیک 10مدرک، دکتر حمید محمد صدیقی گروه آموزشی مکانیک  9 مدرک، دکتر حسین معتمدی گروه آموزشی زیست 8 مدرک، دکتر محمد صبائیان گروه آموزشی فیزیک 8 مدرک، دکتر محمد سروش گروه آموزشی برق 8 مدرک، دکتر ایرج کاظمی نژاد گروه آموزشی فیزیک 7 مدرک، دکتر آرش مرادزادگان گروه آموزشی شیمی 7 مدرک، دکتر غلامرضا اکبری زاده گروه آموزشی برق 6 مدرک، دکتر امین رضا نقره ابادی گروه آموزشی فیزیک 6 مدرک، دکتر سعادت رستگارزاده گروه آموزشی شیمی 6 مدرک، دکتر مرتضی زرگر شوشتری گروه آموزشی فیزیک 6 مدرک 
 هستند.
دبیر کمیته علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز، ادامه داد: همچنین در سال 2016 نیز  نویسندگان  پرتولید این دانشگاه به ترتیب دکتر احسان شاکرزاده گروه آموزشی شیمی با 10 مدرک، دکتر محمد رضا تابنده گروه آموزشی دامپزشکی 10 مدرک، دکتر حمید محمد صدیقی گروه آموزشی مکانیک  9 مدرک، دکتر علیرضا کیاست گروه آموزشی شیمی 8 مدرک، دکتر کریم انصاری اصل گروه آموزشی برق 7 مدرک، دکتر منصور فربد گروه آموزشی فیزیک 7 مدرک، دکتر ابراهیم فرشیدی گروه آموزشی برق 7 مدرک، دکتر حسین معتمدی گروه آموزشی زیست 7 مدرک، دکتر ناهید پور رضا گروه آموزشی شیمی 7 مدرک، دکتر آرش راسخ گروه آموزشی گیاهپزشکی 7 مدرک، دکتر محسن ریحانیان گروه آموزشی مواد 7 مدرک، دکتر آناهیتا رضایی گروه آموزشی پاتوبیولوژی 7 مدرک، دکتر محمد سروش گروه اموزشی برق 7 مدرک، دکتر غلامرضا اکبری زاده گروه آموزشی برق 6 مدرک، دکتر غلامرضا قزلباش گروه آموزشی زیست شناسی 6 مدرک، دکتر علی حقیقی گروه آموزشی عمران 6 مدرک، دکتر یاسر حاجتی گروه آموزشی فیزیک 6 مدرک، دکتر حمداله صالحی گروه آموزشی فیزیک 6 مدرک و دکتر کریم سرخه گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات 6 مدرک می باشند.
همچنین گزارشهای دریافت شده از پایگاه مذکور نشان از رشد5/23 درصدی تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 2016 نسبت به سال 2015 داشته است.