نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سی و ششمین جلسه کافه کتاب کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

سی و ششمین جلسه کافه کتاب کتابخانه مرکزی برگزار می شود.


سی و ششمین جلسه کافه کتاب کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

 

در این جلسه به شرکت کنندگان عزیز، کتاب مذکور به رسم یادبود  با امضاء نویسنده، هدیه داده می شود