ساعت فعالیت بخش های مختلف کتابخانه مرکزی

ساعت فعالیت بخش های مختلف کتابخانه مرکزی


ساعت فعالیت بخش های مختلف کتابخانه مرکزی

قابل توجه کاربران گرامی:
 
ساعت فعالیت بخش های مختلف کتابخانه مرکزی تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:
 
بخش های امانت از ساعت 7:30 لغایت 17
سالن های مطالعه از ساعت 8 لغایت 17
سایر بخش ها از ساعت 7:30 لغایت 13
 
مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد