نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روسای کتابخانه

روسای کتابخانه


رؤسای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد از ابتدا تا کنون

 

 

دکتر حشمت الله خرم زاده

 

 

آغاز تصدی: 1354

پایان تصدی: 1357

ایمیل: hkk@colmex.mx

 

دکتر محمد حسین دیانی

 

 

آغاز تصدی: 1358

پایان تصدی: 1365

ایمیل: Daneshvarz85@gmail.com

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: 1365

پایان تصدی: 1368

ایمیل: farajpahlou@scu.ac.ir

دکتر عبدالرحمن راسخ

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم ریاضی و کامپیوتر

گروه آموزشی: آمار

آغاز تصدی: 1368

پایان تصدی: 1371

ایمیل: Rasekh_a@scu.ac.ir

دکتر عبدالرضا نواح

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی: علوم اجتماعی

آغاز تصدی:1371

پایان تصدی:1373

ایمیل: navah-a@scu.ac.ir

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

             

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی 

آغاز تصدی: 1373

پایان تصدی: بهمن ماه 1380

ایمیل: farajpahlou@scu.ac.ir

دکتر زاهد بیگدلی

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: بهمن ماه 1380

پایان تصدی: دی ماه 1381

ایمیل: bigdelizahed20@gmail.com

دکتر فریده عصاره

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی 

آغاز تصدی: دی ماه 1381

پایان تصدی: مهر ماه 1385

ایمیل: fosareh@yahoo.com

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی 

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی 

آغاز تصدی: مهر 1385

پایان تصدی: تیر ماه 1389

ایمیل: farajpahlou@scu.ac.ir

محمد حسین عظیمی

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: تیر ماه 1389

پایان تصدی: خرداد ماه1390

ایمیل: mhazimi1@gmail.com
 

دکتر غلامرضا حیدری

 

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: خرداد ماه 1390

پایان تصدی: خرداد ماه 1393

ایمیل: g.heidari@scu.ac.ir

دکتر زاهد  بیگدلی

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: خرداد ماه 1393

پایان تصدی: تیر ماه 1394

ایمیل: bigdelizahed20@gmail.com

دکتر شهناز خادمی زاده

 

دانشگاه: شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

آغاز تصدی: تیر ماه 1394

پایان تصدی: ادامه دارد

ایمیل: sh_kh