نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره علم سنجی

درباره علم سنجی


  درباره ی واحد علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز 

اولین جلسه مرکز علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز ، مهر ماه سال 1394 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با حضور اعضاء کمیته ی علم سنجی آغاز به کار نمود. این مرکز که زیر نظر معاونت محترم پژوهشی و ریاست کتابخانه مرکزی اداره می گردد، بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد. جهت رسیدن به اهداف فوق،  مقرر گردید از هر دانشکده،  افرادی به عنوان رابط کمیته علم سنجی جهت انجام امور مربوط به دانشکده ها انتخاب گردند.