آیین تقدیر از رئیس پیشین و معرفی رئیس جدید کتابخانه دانشگاه برگزار شد

آیین تقدیر از رئیس پیشین و معرفی رئیس جدید کتابخانه دانشگاه برگزار شد