نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا کمیته علم سنجی

اعضا کمیته علم سنجی


اعضاء ثابت کمیته علم سنجی

-       آقای دکتر ابراهیم حاجی دولو ریاست کمیته

-       سرکارخانم دکتر شهناز خادمی زاده دبیر کمیته

-       آقای دکتر قدر دان مشهدی عضو ثابت حقوقی

-       آقای دکتر عبدالحسین فرج پهلو

-       سرکارخانم دکتر فریده عصاره

-       آقای دکتر غلامرضا حیدری

-       خانم مریم سبحانی نسب کارشناس کتابخانه مرکزی

-       خانم مهناز کمایی کارشناس کتابخانه مرکزی 

      

  اعضاء کمیته علم سنجی

-       آقای دکتر دکتر نامداری نماینده دانشکده علوم

-       آقای دکتر جمال رزم جو نماینده دانشکده ادبیات

-       آقای دکتر خادم الرسول نماینده دانشکده کشاورزی

-       آقای دکتر محمدرضا دهقان نماینده دانشکده تربیت بدنی

-       آقای دکتر قاسم بستانی نماینده دانشکده الهیات

-       آقای دکتر مهدی نداف نماینده دانشکده اقتصاد

-       آقای دکتر  دکتر نامداری نماینده دانشکده علوم ریاضی

-       آقای دکتر نامداری نماینده دانشکده علوم زمین

-       آقای دکتر کوروش حیدری شیرازی .نماینده دانشکده مهندسی

-       آقای دکتر محمد الباجی نماینده دانشکده مهندسی علوم آب