نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسناد و مدارک

اسناد و مدارک


اسناد و مدارک

در این بخش، اسناد و مدارک از جمله گزارش‌ها و انتشارات سازمان‌های دولتی، نتایج آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها، کارنامه‌های پژوهشی، استانداردها، سالنامه‌های آماری، راهنماها، بروشورها، کاتالوگ‌ها، نقشه‌ها و مجموعه مقالات همایش‌ها، گردآوری و سازماندهی می‌گردد. گزارش‌های این مجموعه‌ شامل اطلاعات آماری و مهم در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار می‌گیرد.